Všeobecné obchodné podmienky


Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.plasti-shop.sk, ktorého prevádzkovateľom je (ďalej ako obchodník):

WANKEL, s.r.o.
Hraničná 797/4
040 17 Košice
IČO:
46 721 177
DIČ:
202 355 1618
Spoločnosť zapísaná v OR na OS Košice I
Oddiel: Sro, vložka číslo: 30059/V

Email: infoplasti-shop.sk, tel. č.: +421 918 217 240.

Sídlo spoločnosti nie je odberným miestom na výdaj tovaru.

 

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi obchodníkom na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č.108/2024 Z.z., zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Z.č. 102/2014 Z.z., všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

 

Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

 

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Obchodník je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci - podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci si vyberie produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej na internetovej stránke www.plasti-shop.sk, tento výber potvrdí kliknutím na tlačidlo "Do košíka". V košíku zákazník zvolí spôsob platby, vyplní doručovaciu adresu, email, telefón a potvrdí objednávku. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.plasti-shop.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.plasti-shop.sk, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky obchodníkom. Toto prijatie obchodník bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Ak zákazník po odoslaní objednávky potvrdzujúci e-mail neobdrží, je povinný obchodníka bezodkladne kontaktovať. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán). Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane obchodníka ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom, jazyku.

 

Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Spotrebiteľ má možnosť zoznámiť sa s lehotou, počas ktorej je obchodník viazaný svojou ponukou vrátane ceny.

 

Konečná cena je uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné obchodníkom jednostranne meniť.

 

Platobné podmienky

Kúpnu cenu môže kupujúci zaplatiť:

  • · dobierkou - táto služba je spoplatnená sumou 0,5,- € a poskytujeme ju len v rámci Slovenskej republiky,
  • · prevodom na účet - zákazníkovi budú zaslané podklady k platbe na zadaný email,
  • -Platobnou kartou - platba platobnými kartami typu: VISA, VISA Electron, MasterCard a Diners Club. Túto službu zabezpečuje spoločnosť GPWebPay. Celý proces platby prebieha na zabezpečených stránkach GPWebPay a s Vašimi údajmi neprichádzame do styku.

 

Dodacie podmienky

Tovar je doručovaný kuriérskou spoločnosťou, ktorá deklaruje doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Prevádzkovateľ stránky www.plasti-shop.sk nepreberá zodpovednosť za prípadné omeškané doručenie spôsobené prepravcom. Objednávky prijaté mimo pracovných dní (víkendy, sviatky) budú odoslané v najbližší pracovný deň. Objednávky prijaté v pracovné dni po 14:00 môžu byť odoslané až v nasledujúci pracovný deň. Zásielky sú doručované len v pracovné dni, teda objednávky prijaté vo štvrtok po 14:00 a v piatok do 14:00 štandardného pracovného týždňa budú odoslané v piatok a doručené v najbližší pracovný deň (za normálnych okolností v pondelok).

 

Poštovné a balné

Poštovné a balné sa účtuje podľa hmotnosti nasledovným spôsobom:

 

Pre Slovenskú republiku: 

Kuriér – doručenie do 24 hodín

Platba vopred

Dobierka

Do 1kg: 3,60 €

Nad 1kg: 4,95 €

3,60 €

4,95 €


Pre Českú republiku: 

Kuriér – doručenie: deň odoslania + 2

Platba vopred

Dobierka

9,95 €

neposkytujeme

 

 

Záruka, záručný list

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Na žiadosť kupujúceho je obchodník povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záručný list obsahuje označenie obchodníka (meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov obchodníka, jeho sídlo alebo miesto podnikania), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže obchodník poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, podmienky a rozsah tejto záruky určí obchodník v záručnom liste. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie apod. 

 

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sa užívanie riadi návodom alebo je upravené technickou normou, je obchodník povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak obchodník nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla. 

 

Reklamácia a jej uplatnenie

Obchodník zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Obchodník je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Obchodník môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Obchodník je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie

plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže obchodník vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju obchodník zamietol, obchodník je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša obchodník bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Obchodník je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14

dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Obchodník je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu obchodníka:

WANKEL, s.r.o.
Hraničná 797/4
040 17 Košice

email: infoplasti-shop.sk

telefón: +421 918 217 240

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Obchodník je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok (vrátane poštovného, ktoré kupujúci zaplatil pre doručenie tovaru k nemu), ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy zašle spotrebiteľ emailom na info@plasti-shop.sk alebo na adresu sídla obchodníka:

WANKEL, s.r.o.
Hraničná 797/4
040 17 Košice

 

 

 

Prenájom striekacích zariadení

1. Prenajímateľ je povinný dodať predmetnú striekaciu pištoľ vrátane príslušenstva a to v nepoškodenom stave v dohodnutý termín.

2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo požadovať od nájomcu vratnú zálohu vo výške 50,-€.

3. Nájomca sa zaväzuje používať striekaciu pištoľ len na vlastné účely, t.j. nesmie ju v čase trvania zmluvy požičiavať inej organizácii alebo osobe.

4. Nájomca sa zaväzuje používať striekaciu pištoľ len na aplikáciu produktov Plasti Dip zakúpených na www.PLASTI-SHOP.sk. Aplikácia akýchkoľvek iných materiálov je v rozpore s týmito podmienkami.

5. Nájomca je povinný preveriť funkčnosť striekacej pištole bezprostredne po jej prevzatí. V prípade akýchkoľvek problémov je nájomca povinný bezodkladne kontaktovať prenajímateľa.

6. Nájomca zodpovedá za dodržiavanie používania predpísaných ochranných prostriedkov obsluhy a dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

7. Nájomca musí vykonávať potrebné účinné opatrenia, aby nedošlo k poškodeniu, zničeniu alebo odcudzeniu prenajatej striekacej pištole a príslušenstva.

8. Nájomca nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa prenechať striekaciu pištoľ tretej osobe alebo použiť striekaciu pištoľ inak ako v súlade s týmito podmienkami.

9. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi dôvod nevrátenia striekacej pištole v dohodnutom termíne a zabezpečiť, aby striekacia pištoľ bola vrátená v čom najkratšom čase. V prípade neoznámenia dôvodu nevrátenia striekacej pištole do 24 hod. od dohodnutého termínu vrátenia bude považovane, že zo strany nájomcu je úmysel nevrátiť striekaciu pištoľ, alebo došlo k strate či odcudzeniu zapožičanej striekacej pištole zo strany nájomcu.  

10. Nájomca musí ihneď telefonicky alebo písomne ohlásiť prenajímateľovi každú poruchu alebo haváriu na telefóne číslo 0918 217 240 alebo  0918 217 241. Krádež alebo stratu striekacej pištole je nájomca povinný nahlásiť bezodkladne miestnemu oddeleniu polície, ihneď informovať prenajímateľa a prenajímateľovi doručiť písomné potvrdenie polície o oznámení tejto skutočnosti. Nájomca berie na vedomie, že jeho povinnosť nahradiť škodu sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu.

11. Poškodenie, poruchu, haváriu, nevrátenie, stratu alebo odcudzenie, ktoré z viny nájomcu vyradí striekaciu pištoľ úplne z prevádzky, bude prenajímateľ požadovať zakúpenie druhej striekacej pištole, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením. Zároveň bude hradiť dohodnuté nájomné až do času, kedy bude k dispozícii nová striekacia pištoľ.

12. Nájomca nesmie na zariadeniach a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.

13. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať prenajatú vec prenajímateľovi v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie. V prípade straty alebo zničenia prenajatej veci sa nájomca zaväzuje platiť prenajímateľovi dohodnuté nájomné do doby pokiaľ prenajímateľovi osobne nenahlási uvedené skutočnosti. Súčasne je povinný nahradiť škodu, ktorá sa rovná obstarávacej cene prenajatej striekacej pištole, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

14. Nájomca má nárok na vrátenie kaucie len v prípade, že prenajímateľovi odovzdá striekaciu pištoľ riadne a včas, funkčnú, v nepoškodenom stave a vrátane príslušenstva.

15. V prípade, že nájomca vráti prenajatú striekaciu pištoľ nevyčistenú, bude sankcionovaný sumou 5,-€, ktorá bude stiahnutá z vrátnej zálohy.

16. V prípade, že nájomca použije striekaciu pištoľ v rozpore s dojednaným účelom, s návodom na obsluhu, servisnými podmienkami alebo prenechá striekaciu pištoľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa tretej osobe, prípadne ju použije v rozpore s podmienkami tejto zmluvy, je prenajímateľ oprávnený túto zmluvu okamžite zrušiť. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok prenajímateľa na zaplatenie nájomného, ušlého zisku a náhradu škody.

 

Ochrana osobných údajov

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť obchodníkovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje obchodníkovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia obchodníkovi nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.plasti-shop.sk, ale aj realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách a to iba v prípade, ak s tým kupujúci v objednávkovom procese explicitne vyjadril súhlas.

Obchodník spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.plasti-shop.sk, pri registrácii na internetovom obchode www.plasti-shop.sk alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.plasti-shop.sk, aby obchodník spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti obchodníka týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme. Kupujúci udeľuje obchodníkovi tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci zaslaním objednávky obchodníkovi čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby obchodník spracúval a uschovával jeho osobné údaje v potrebnom rozsahu (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu) a to na účely uvedené v predchádzajúcom odseku. Obchodník sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Obchodník po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim obchodníkovi.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od obchodníka vyžadovať:

-potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

-vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u obchodníka namietať voči

-spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

-využívaniu mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo poskytovaniu mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

Obchodník vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v týchto obchodných podmienkach  prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 N Ivanka pri Dunaji

Heureka Shopping s.r.o, Karolinská 650/1, 18600 Praha 8, Česká republika.

 

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostať správy o ponukách tovarov, akciách a službách obchodníka. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať po prihlásení do klientskeho centra.

 

 

Zásady používania súborov cookies 

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Naša webstránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

 

Alternatívne riešenie sporov 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@plasti-shop.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

 

Záverečné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie, že práva a povinnosti medzi obchodníkom a Kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok obchodníka prečítal a oboznámil sa s ich obsahom.

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 7. 2024.


Košík  

Žiadne produkty

Košík Pokladňa

Preco Plasti-Shop
PayPal